Глобална среда за обучение чрез технологията „Разширена Реалност“. LARGE- Learning Augmented Reality Global Environment.

На международна конференция, проведена в София, на 21 октомври 2013 година, по проект 519195-LLP-1-BG-KA3-KA3MP- Learning Augmented Reality Global Environment- LARGE, финансиран от Европейската комисия по програмата „Учене през целия живот“, бяха обнародвани финалните резултати, постигнати при изпълнение на проекта.

Стратегията на проекта включва:
-Изграждане на Глобална среда за обучение чрез технологията „Разширена Реалност- Аугментед Реалити“;
-Изработване на софтуерна платформа LARGE и Интегриран инструмент за създаване на съдържание;
-Изграждане на общност от потребители на платформата, създаващи и/или използващи Аугментед Реалити приложения в обучението за всички възрасти.

Партньори по проекта са:
„Меджик Солюшънс“ ООД – България, Координатор
Институт за подготовка на служители в международни организации – България
Регионална агенция за развитие Емполи – Италия
Вилнюски технически университет – Литва
Талински технологичен университет – Естония
Училищен инспекторат на Букурещ – Румъния

Общи цели на проекта:
-Подкрепа за образователните и обучителните институции.
-Оптимизиране на образователния процес.
-Подкрепа за включването на ученици и обучаеми на пазара на труда.

Конкретни цели на проекта
-Въвеждане на нови образователни методи.
-Стимулиране на интерес у ученици, студенти и други групи обучаеми към образователните ресурси.
-Постигане на образование, близо до реалността.
-Повишаване на мотивацията на всички страни в образователния и обучителния процес.
-Стимулиране на творчеството на преподавателите и учащите се.
-Насърчаване на обучение, базирано на откривателство.

Директните целеви групи са:
-Основни и средни училища.
-Университетите.
-Институциите, предоставящи професионално образование и обучение.
-Институциите, предоставящи образование за възрастни.

Индиректни целеви групи са:
-Националните и местните образователни власти.
-Образователни институции, асоциации и мрежи.
-Учащите от всички нива и видове образование.

Фази на проекта и релевантни резултати

1.Първоначалното изследване на потребителските нагласи и консултирането със заинтересованите страни даде следните резултати:
-Събра се изключително голямо количество информация относно необходимата функционалност на платформата LARGE като нов тип среда за обучение и образование. Бяха обобщени очакванията на обучителите и обучаемите от всички целеви групи.
-Установи все, че нивото на използване на Аугментед Реалити технология в образованието е много ниско, а интересът към нейното използване е много голям.
-Формулираха се предимствата на платформата LARGE- Аугментед Реалити технологията трябва да усъвършенства текущите форми на обучение и подготовка. Увеличава се ефективността на учебно- образователния процес, и се подобрява комуникацията между обучители и обучаеми. Предоставянето на обучителното съдържание става по по- ефикасен и ефективен начин, и се увеличава мотивацията на обучителите и обучаемите, и подсилва техните усилия за постигане на нови знания. Особено голям е ефектът при усвояване на сложен учебен материал. Аугментед Реалити технологията предоставя нови възможности в обучението.
-Технологията Аугментед Реалити позволява освен това практико- приложен подход в обучението, приближава обучаемите до реалните условия, повишава нивото на възприеманите знания.

2.Разработване на платформата LARGE
-В резултат на обобщението на горесъбраната информация, е разработена софтруерната платформа за глобалната среда за обучение- LARGE, основаваща се на маркерно приложение на технологията Аугментед Реалити/Разширена Реалност.
-В процеса на работа беше създадена методика за изграждане на тази софтуерна платформа, с отчитане на резултатите от извършените проучвания.
-Създаден е фреймуърк за програмиране на платформата LARGE .
-Извършено е програмното кодиране, и е създадена, от гледна точка на потребителя, лесна и приятна за използване платформа.
-Платформата LARGE е изключително удобна за използване- не изисква от потребителите й никакви познания по програмиране.
-LARGE е уеб базирана платформа, използва се с помощта на интернет връзка (онлайн).
-Потребителите могат сами да създават приложения.
-Допълнително към платформата LARGE е създаден и интегриран инструмент, който е компютърно базиран, и служи за създаване на необходимото съдържание във вид на 3D пространствени обекти от самите потребители. Използва се персонално от всеки потребител.
-Софтуерната платформа LARGE може да се използва от нерегистрирани и регистрирани потребители, като последните имат допълнително и правата да създават приложения с LARGE .

3.Тестване на софтуерната платформа LARGE
В различни ситуации, на учебни семинари, индивидуално, и по конкретна методика за самия проект, беше извършено тестване на платформата LARGE.

4.Разпространение и прилагане на софтуерната платформа LARGE

1.За училищното образование
Приложимост- Платформата е лесна за усвояване, и проста за използване, с лесен и прост интерфейс.
Възможности- Платформата удовлетворява очакванията на потребителите. Те споделят, че платформата позволява създаване на приложения, които подпомагат тяхното обучение.
Привлекателност- Потребителите оценяват, че платформата позволява изработване на Аугментед Реалити приложения, които са привлекателни за обучаемите, особено заради манипулирането на обектите или картинките. Платформата LARGE предлага безплатен и лесен начин на използване в сферата на предучилищното и училищно образование.
Обобщени изводи за училищното образование- Платформата LARGE е важен инструмент за създаване на Аугментед Реалити приложения, които могат да се използват като полезни средства за утвърждаване на изучаваното. Аугментед Реалити приложенията са привлекателни учебни средства, подходящи за обучаемите в предучилищна, и училищна възраст.

2.За университетите
Приложимост- В момента Аугментед Реалити технологията се използва рядко. Потребителите имат голям интерес от използване на такива приложения. Очакват тези приложения да имат много големи предимства.
Възможности- Проектът получава изключително висока положителна оценка- почти 90% от максимални 100. Пред обучителите има големи предизвикателства към избиране на правилната посока на използване на платформата LARGE . Ще е необходимо известно време за създаването на значими проекти.
Привлекателност- Платформата LARGE предлага безплатен и лесен начин на използване в сферата на висшето образование. Чрез тази платформа много лесно могат да се демонстрират различни компоненти на обучението.
Обобщени изводи за университетското образование- Независимо, че платформата LARGE е в самото начало на своето съществуване, тя има всички положителни условия да продължи да се развива, и всички предвиждания са с все по- голям успех да продължава да се използва при създаване и използване на Аугментед Реалити приложения. И преподавателите, и студентите вече са в много по- добра позиция да създават и да имат достъп до такива приложения. Проектът LARGE е постигнал много важна стъпка напред във въвеждане на Аугментед Реалити технологията във висшето образование.

3.За професионалното образование, и при обучението на възрастни
Приложимост- В момента Аугментед Реалити технологията не се използва. Преподавателите вярват, че новата глобална среда чрез LARGE може да подобри тяхната работа. Преподавателите споделят свои страхове от прилагане на такава нова технология. Страховете са от това дали ще се справят с внедряването на платформата и създаване на Аугментед Реалити съдържание.
Възможности- Аугментед Реалити технологията стимулира различни перспективи пред обучаемите, както и работата им в екип. За обучаемите в професионалната сфера на образованието технологията подпомага тяхното по- добро адаптиране към пазара на труда, увеличава тяхната конкурентноспособност, както и тяхната продуктивност при обучението.
Привлекателност- платформата LARGE е особено привлекателна в случаите на обучение чрез разкриване на нови знания, и използване на пространствени модели, при обучение в умения, при онагледяване на книги и/или учебни пособия.
Обобщени изводи за професионалното образование и обучението на възрастни- Аугментед Реалити/Разширена реалност може да бъде изключително мощно средство за обогатяване на съдържанието при професионалното образование, и при обучението на възрастни. Също така предлага ново и вълнуващо развитие и подобряване на обучението в сравнение с традиционните методи за обучение.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Проектът LARGE има европейско измерение чрез реализирането му в рамките на Европейския съюз. Има интерес и от прехвърляне на тези граници- към Азия и Америка. При разработването на проекта се включиха голям брой институции от всички образователни нива и сфери от различни европейски държави. Апробирането на платформата LARGE намери място и на различни международни научни конференции, както и в научни издания.
Относно бъдещото развитие на проекта, съществуват доста предизвикателства и възможности, като например:
-За създаване на местни и национални „библиотеки“ за приложения с Разширена Реалност/Аугментед Реалити.
-За провеждане на национални състезания по създаване на приложения с Разширена Реалност.
-За усъвършенстване на платформата на следващо ниво- безмаркерна Аугментед Реалити софтуерна платформа за образователни и обучителни цели.

Достъп до платформата: The LARGE software platform.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: Alex Web Design