Доходи от Европейската комисия по програмата „Учене през целия живот“

Ежегодно- към края на септември- Европейската комисия публикува покани по програмата „Учене през целия живот“ (ПУЦЖ), известна още като “LLP- Lifelong Learning Program”.
Кой може да кандидатства, и в какви области може да става това? Защо този начин на финансиране на проекти е важен?
Положителното е, че при работа директно с Европейската комисия финансирането е много добре уредено- процесът на получаване на финансовата помощ е много кратък.
Програмата „Учене през целия живот“ се ръководи от Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура“ към Европейската комисия [1]. Програмата има за цел да допринесе чрез учене през целия живот за развитието на ЕС като напреднало общество на знанието, с устойчиво икономическо развитие, повече и по-добри работни места и по-голямо социално сближаване. В частност, тя има за цел да насърчава обмена, сътрудничеството и мобилността между образователни и обучаващи институции и системи в рамките на ЕС, така че те да могат да се превърнат в еталон за световно качество. Програмата е насочена към модернизацията и адаптирането на системите за образование в страните от ЕС.
ПУЦЖ продължава седем години (2007—2013 г.). Общият бюджет за този период е около 7 милиарда Евро (след 2013 година ще има нов цикъл, с нова програма).
Генерално ПУЦЖ има 2 основни направления:
-4секторни програми
-хоризонтална програма.
Към секторните програми се отнасят:
-Коменски- насочена към училищното образование;
-Еразъм- насочена към университетското образование;
-Леонардо да Винчи- насочена към професионалното образование;
-Грундвиг- насочена към образованието на възрастни.

Към хоризонталната програма се отнасят следните ключови дейности:
*1- Насочена към различни области на сътрудничество и иновации на политическо ниво в областта на ученето през целия живот,
*2- Насочена към популяризиране на изучаването на чужди езици;
*3- Информационни комуникационни технологии (ИКТ);
*4- Разпространение и прилагане на резултатите.
Проекти по дадена ключова дейност трябва да покриват поне 2 от секторните програми като демографски групи и цели.

Участници могат да станат всички юридически лица- бизнес организации, сдружения с нестопанска цел, учебни заведения, общини и т.н., които могат да покрият изискванията на програмата „Учене през целия живот“.
Подробности могат да се намерят в Ръководствата на Агенцията [1], които са преведени и на български език.
Сега нека от практически аспект да проследим модела на един успешен проект.
1.Към момента финансовата подкрепа от Европейската комисия е в размер на максимум 75% от стойността на проекта. Останалите 25% или повече, се дофинансирват от участниците в проекта.
2.Максималната финансова подкрепа от Комисията е 200 000 Евро за година, но максимално за даден проект е 400 000 Евро.
3.Максималният срок за изпълнение е обикновено 2-максимум 3 години. И за 2, и за 3 години максималната сума от Комисията е 400 000 Евро.
4.Поканите на програмата се обявяват обикновено към 30 септември, в които е определен и крайният срок за представяне на проектната документация- 1 февруари, или 1 март, или 31 март.
5.В края на юли Комисията е готова с оценките и през август изпраща писма до участниците.
6.На одобрените участници Комисията предлага договор за финансова помощ. Той пристига до фирмата- координатор на одобрения проект към края на септември.
7.Преди да получат договора, координаторите на проекти изпращат финансовите си отчети и баланси за последните 3 години, и попълват финансова справка по образец на Комисията. Кандидати, дори и с одобрени проекти, но с отрицателен финансов резултат, или непокриващи финансовите критерии на Комисията, имат по- малки шансове за сключване на договора за финансова помощ.
8.Началото на изпълнението на проекта е 1 октомври или 1 ноември.
Първият транш от финансовата помощ се получава още през първия месец на договора. Вариантите за финансиране са 3 транша- 40%- 40%- 20%, или на 2 транша- 70%- 30%. Последният транш е изравнителен, т.е. може да се получи изцяло, или не- в зависимост от одита на Комисията за изразходването на останалите 80/70%.

От посоченото дотук може да се обобщи, че процесът на кандидатстване и финансиране директно от ЕК е много строен, стегнат и продължава само около 7-8 месеца. Европейската комисия се явява сериозен финансов донор, дори и в условия на криза.

Източници:
ЕАСЕА- Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: Alex Web Design